Ki:Ki 工房

日常を愉しむ陶のうつわとオブジェを製作しています

exhibition 2024

  • 6月 企画展|童話画廊 新台北市 🇹🇼
  • 10月 企画展|益子(栃木) 🇯🇵
  • 調整中 企画展|シドニー 🇦🇺
  • 調整中 企画展|バンクーバー 🇨🇦
  • 調整中 企画展|上海 🇨🇳
  • 冬 個展|杭州 🇨🇳

■ 国内の対面販売はしばらくありません


members of Ki:Ki